جمشید گریوانی مدير عامل - جمشید گریوانی مدير عامل | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي