علی اصغر نیک فرجام عضو هیئت مدیره - علی اصغر نیک فرجام عضو هیئت مدیره | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

 

علی اصغر نیک‌فرجام نماینده محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی گاوداران و دامپروران خراسان شمالی