حسینعلی حصاری منشی هیئت مدیره - حسینعلی حصاری منشی هیئت مدیره | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

 

حسین علی حصاری نماینده محترم شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران شهرستان بجنورد