دکتر عبداله یوسفی نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیئت مدیره - دکتر عبداله یوسفی نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیئت مدیره | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

عبداله یوسفی نماینده محترم شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی