آئین نامه ها و دستور العمل ها - آئین نامه ها و دستور العمل ها | آئین نامه ها و دستور العمل ها

 فایل ها

 آئین نامه معاملات صندوق    حجم فايل:  43.64 KB
 آئین نامه نحوه نقل و انتقال سهام    حجم فايل:  32.77 KB
 آئین نامه نظارت بر تسهیلات صندوق    حجم فايل:  51.12 KB
 دستور العمل اجرایی وثایق و تضمینات    حجم فايل:  195.46 KB
 آین نامه تسهیلات    حجم فايل:  202.95 KB
 اعلام نرخ سود و تأخیرتأدیه تسهیلات صندوق    حجم فايل:  23.71 KB
 آئین نامه بیمه اعتباری سهامداران    حجم فايل:  166.15 KB
 اساسنامه صندوق    حجم فايل:  265.91 KB