ثبت افزایش سرمایه صندوق - ثبت افزایش سرمایه صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی با استناد به مجوز افزایش سرمایه مجمع عمومی مورخه 29/04/99 و در دوازدهمین مرحله افزایش سرمایه از محل آورده‌ نقدی سهامداران سرمایه صندوق را از مبلغ 300 میلیارد ریال به میلغ 450 میلیارد ريال عملیاتی و ثبت نمودند.

با مشارکت یازده تشکل جدید  و خرید مبلغ 24.300.000.000 ریال سهم، تعداد سهامداران صندوق به 100 تشکل ارتقاء یافت

در حال حاضر سهام دولت 47 درصد و سهم تشکل‌های بخش کشاورزی 53 درصد است

در این مرحله از افزایش سرمایه سهم دولت از محل سود سنواتی به مبلغ 62.232.330.000 ريال تأمین و سهم تشکل‌ها از محل سود سنواتی مبلغ 10.567.670.000 ريال و آورده نقدی 77.200.000.000 بوده است