برگزاری مجمع و انتخابات هیئت مدیره و بازرس - برگزاری مجمع و انتخابات هیئت مدیره و بازرس | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي