تخصیص 20 درصد از منابع داخلی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی جهت توسعه صادرات بخش کشاورزی - تخصیص 20 درصد از منابع داخلی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی جهت توسعه صادرات بخش کشاورزی | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي
نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص 20 درصد منابع صندوق ها

 

 به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند در راستای بند «ب» ماده «33» قانون برنامه ششم توسعه صندوق  حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی 20 درصد از منابع صندوق را جهت صادرات محصولات دارای مزیت اختصاص داد لذا تشکل هایی که تمایل به فعالیت در این حوزه بوده و درخواست تأمین منابع مالی برای این امر مهم می باشند درخواست خود را به صندوق استان تحویل نمائید.

 فایل ها

 قانون برنامه ششم توسعه    حجم فايل:  821.64 KB