جلسه336هیئت مدیره - جلسه336هیئت مدیره | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

 

سیصد وسی و ششمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی در مورخه 1398/05/31 با حضور اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره تشکیل و رسمیت یافت و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات به شرح ذیل اخذ گردید

1- بررسی و تصویب  درخواست های تسهیلات سهامداران صندوق.

2-بررسی مکاتبات شرکت مادر و تصویب رعایت موارد اعلام شده در جهت پرداخت تسهیلات و پیگیری ثبت مجامع صندوق .

3-پیگیری معوقات صندوق و تصویب پیگیری وصول مطالبات  و ارسال اخطار به تشکل و تعیین مهلت بازپرداخت برای آن و در صورت گذشت مهلت یاد شده از طریق مراجع ذیصلاح اقدام گردد.

4-بررسی و تصویب درخواست های  تسهیلات اثربخش و ضروری به سهامداران و تصمیم گیری در خصوص اخذ تضامین.