گردهمایی نمایندگان دولت و مدیران عامل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان - گردهمایی نمایندگان دولت و مدیران عامل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي