تاریخچه صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

تاریخچه
براساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وبه استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی مصوب 1379 وهیئت وزیران درجلسه های مورخ 1381/12/25  و  1382/01/27اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تصویب نمود، بدین ترتیب شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان  بخش کشاورزی فعالیت خود را آغاز نمود ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی در جلسه مجمع عمومی موسس شرکت در مورخه 1386/11/27 با مشارکت 47 تشکل با سرمایه اولیه 3،168،620،000 ریال تشکیل گردید و در تاریخ 1387/03/13 به ثبت قانونی رسید و فعالیت خود را آغاز نمود که 49 درصد سهام مربوط به شرکت مادر تخصصی و 51 درصد آن متعلق به تشکل های زیر بخش کشاورزی است و هم اکنون سرمایه صندوق پس از  9 مرحله افزایش سرمایه به مبلغ 167/273/890/000ریال و تعداد اعضاء نیز به 85 سهامدار افزایش یافته است .