مراحل افزایش سرمایه صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالی(ریال)

مرحـــله اول:3/168/620/000
مرحــله دوم :10/306/850/000
مرحـله‌ سـوم:17/499/000/000
مرحله‌چهارم: 40/070/570/000
مرحــله پنجم:50/000/000/000
مرحــله ششم: 50/600/000/000

مرحله هفتم: 56/690/990/000
مرحله هشتم: 78/418/100/000

مرحله نهم: 128/858/860/000

مرحــله دهم : 167/273/890/000

مرحله یازدهم : 300/000/000/000

 فایل ها

 لیست سهامداران صندوق    حجم فايل:  70.75 KB