مراحل افزایش سرمایه صندوق | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي

افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالی(ریال)

مرحـــله اول:3/168/620/000
مرحــله دوم :10/306/850/000
مرحـله‌ سـوم:17/499/000/000
مرحله‌چهارم: 40/070/570/000
مرحــله پنجم:50/000/000/000

مرحــله هفتم: 50/600/000/000
مرحله شـشم: 78/418/100/000

مرحله هشتم: 128/858/860/000

مرحــله نـهــــم : 167/273/890/000

مرحله دهم : در دست اقدام 180/273/890/000

 فایل ها

 سرمایه سهامداران    حجم فايل:  114.5 KB