احمد کریم زاده - مسئول تسهیلات و امور مجامع - احمد کریم زاده - مسئول تسهیلات و امور مجامع | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي