احمد کریم زاده - کارشناس تسهیلات - احمد کریم زاده - کارشناس تسهیلات | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي