سید سعید حسینی - کارشناس تسهیلات - سید سعید حسینی - کارشناس تسهیلات | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي