سید سعید حسینی - کارشناس بهبود بهره وری و مجامع - سید سعید حسینی - کارشناس بهبود بهره وری و مجامع | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي