رضا تقی زاده - مسئول اعتبارات و امور اداری - رضا تقی زاده - مسئول اعتبارات و امور اداری | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي