اطلاعات اعضاء سهامداران صندوق استان - اطلاعات اعضاء سهامداران صندوق استان | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي
راهنمای تکمیل اطلاعات

به اطلاع سهامداران محترم می رساند پیرو نامه شماره 50/76965 مورخه 1396/02/04 مدیریت محترم توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی و نامه شماره 96/119 مورخه 10/02/1396 مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در خصوص ارسال اطلاعات اعضای عضو تشکل های سهامدار صندوق اقدام نمایید(اطلاعات درخواست شده از سهامداران محترم می بایست در قالب فایل اکسل در اختیار صندوق استان قرار گیرد)

 

 فایل ها

  اطلاعات سهامداران عضو صندوق    حجم فايل:  29.5 KB