اعلام آمادگی شرکت خدماتی حمایتی کرمانشاه برای عرضه نهاده‌های کشاورزی و دامی - اعلام آمادگی شرکت خدماتی حمایتی کرمانشاه برای عرضه نهاده‌های کشاورزی و دامی | صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان شمالي
اعلام آمادگی کرمانشاه